Daniil Volkov

 Daniil Volkov - Sunny Daniil Volkov - Reflection Daniil Volkov - Krutitsy Metochin Daniil Volkov - Yachts in Port Daniil Volkov - Night VIew Daniil Volkov - Summer Cafe Daniil Volkov - Fishermen Daniil Volkov - Wisteria Daniil Volkov - Moonlight Daniil Volkov - Southern Night Daniil Volkov - Old Fisherman Daniil Volkov - Boats Daniil Volkov - Rose House Daniil Volkov - Tekie Dervish Daniil Volkov - Red and White Daniil Volkov - Boats II Daniil Volkov - Early Morning Daniil Volkov - Dull Day Daniil Volkov - Autumn in Old Town Daniil Volkov - Boat Trip Daniil Volkov - Morning Daniil Volkov - The Net Daniil Volkov - Walk Daniil Volkov - In the Old Town Daniil Volkov - Sunny Daniil Volkov - Piece of History Daniil Volkov - Sea Rocks Daniil Volkov - Bus Stop Daniil Volkov - Pumpkin Daniil Volkov - Nice Day Daniil Volkov - Experienced Sailor Daniil Volkov - Cool Day Daniil Volkov - Rain Daniil Volkov - Little Cloud Daniil Volkov - Sunny Day Daniil Volkov - Warm Evening Daniil Volkov - Eastern Still Life
(click thumbnail to enlarge)
Sunny
 Daniil Volkov - Sunny

8" x 10"   oil

Reflection
 Daniil Volkov - Reflection

8" x 10"   oil

Krutitsy Metochin
 Daniil Volkov - Krutitsy Metochin

8" x 10"   oil

Yachts in Port
 Daniil Volkov - Yachts in Port

8" x 10"   oil

Night VIew
 Daniil Volkov - Night VIew

8" x 10"   oil

Summer Cafe
 Daniil Volkov - Summer Cafe

8" x 10"   oil

Fishermen
 Daniil Volkov - Fishermen

7 3/4" x 9 3/4"  oil

Wisteria
 Daniil Volkov - Wisteria

7 7/8" x 15 3/4"   oil

Moonlight
 Daniil Volkov - Moonlight

9 3/4" x 7 3/4"  oil

Southern Night
 Daniil Volkov - Southern Night

7 3/4" x 9 3/4"  oil

Old Fisherman
 Daniil Volkov - Old Fisherman

9 3/4" x 7 3/4" oil

Boats
 Daniil Volkov - Boats

7 3/4" x 9 3/4" oil

Rose House
 Daniil Volkov - Rose House

7 3/4" x 9 3/4" oil

Tekie Dervish
 Daniil Volkov - Tekie Dervish

9 3/4" x 7 3/4" oil

Red and White
 Daniil Volkov - Red and White

7 3/4" x 9 3/4" oil

Boats II
 Daniil Volkov - Boats II

7 3/4" x 9 3/4"  oil

Early Morning
 Daniil Volkov - Early Morning

7 3/4" x 9 3/4" oil

Dull Day
 Daniil Volkov - Dull Day

9 3/4" x 7 3/4" oil

Autumn in Old Town
 Daniil Volkov - Autumn in Old Town

7 3/4" x 9 3/4" oil

Boat Trip
 Daniil Volkov - Boat Trip

7 3/4" x 9 3/4" oil

Morning
 Daniil Volkov - Morning

9 3/4" x 7 3/4" oil

The Net
 Daniil Volkov - The Net

7 3/4" x 9 3/4" oil

Walk
 Daniil Volkov - Walk

7 3/4" x 9 3/4" oil

In the Old Town
 Daniil Volkov - In the Old Town

7 3/4" x 9 3/4" oil

Sunny
 Daniil Volkov - Sunny

9 3/4" x 7 3/4" oil

Piece of History
 Daniil Volkov - Piece of History

9 3/4" x 7 3/4" oil

Sea Rocks
 Daniil Volkov - Sea Rocks

23 5/8" x 27 1/2" oil

Bus Stop
 Daniil Volkov - Bus Stop

7 3/4" x 9 3/4" oil

Pumpkin
 Daniil Volkov - Pumpkin

7 3/4" x 9 3/4" oil

Nice Day
 Daniil Volkov - Nice Day

9 3/4" x 7 3/4" oil

Experienced Sailor
 Daniil Volkov - Experienced Sailor

7 3/4" x 9 3/4" oil

Cool Day
 Daniil Volkov - Cool Day

7 3/4" x 9 3/4" oil

Rain
 Daniil Volkov - Rain

9 3/4" x 7 3/4" oil

Little Cloud
 Daniil Volkov - Little Cloud

9 3/4" x 7 3/4" oil

Sunny Day
 Daniil Volkov - Sunny Day

9 3/4" x 7 3/4" oil

Warm Evening
 Daniil Volkov - Warm Evening

9 3/4" x 7 3/4" oil

Eastern Still Life
 Daniil Volkov - Eastern Still Life

9 3/4" x 7 3/4" oil

Salted Chapel
 Click here to see selected sold works - Salted Chapel

SOLD 9 3/4" x 7 3/4" oil

Lights
 Click here to see selected sold works - Lights

SOLD 8" x 10"   oil

In the Port
 Click here to see selected sold works - In the Port

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Evening in Port
 Click here to see selected sold works - Evening in Port

SOLD 8" x 10"   oil

Holiday Makers
 Click here to see selected sold works - Holiday Makers

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Fishermen
 Click here to see selected sold works - Fishermen

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

On the Sea
 Click here to see selected sold works - On the Sea

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

On Excursion
 Click here to see selected sold works - On Excursion

SOLD 9 3/4" x 7 3/4" oil

Boat
 Click here to see selected sold works - Boat

SOLD 8" x 10"   oil

Cafe at Sea
 Click here to see selected sold works - Cafe at Sea

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Walk
 Click here to see selected sold works - Walk

SOLD 9 3/4" x 7 3/4" oil

Fishermen at Dock
 Click here to see selected sold works - Fishermen at Dock

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Man at the Pier
 Click here to see selected sold works - Man at the Pier

SOLD 8" x 10"   oil

Juma Jami
 Click here to see selected sold works - Juma Jami

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Morning in the Port
 Click here to see selected sold works - Morning in the Port

SOLD 8" x 10"   oil

On the Fortress Wall
 Click here to see selected sold works - On the Fortress Wall

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Walk
 Click here to see selected sold works - Walk

SOLD 7 3/4" x 9 3/4"   oil

Karaite Kinassi
 Click here to see selected sold works - Karaite Kinassi

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

The Process Goes
 Click here to see selected sold works - The Process Goes

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Evening in Rome
 Click here to see selected sold works - Evening in Rome

SOLD 8" x 10"   oil

Remembering Summer
 Click here to see selected sold works - Remembering Summer

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Gulls
 Click here to see selected sold works - Gulls

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Evening
 Click here to see selected sold works - Evening

SOLD 9 3/4 x 7 3/4 oil

On the Shore
 Click here to see selected sold works - On the Shore

SOLD 19 3/4" x 23 5/8"   oil

Complicated Case
 Click here to see selected sold works - Complicated Case

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Sunny Day
 Click here to see selected sold works - Sunny Day

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

At the Pier
 Click here to see selected sold works - At the Pier

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Tourists
 Click here to see selected sold works - Tourists

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Hot
 Click here to see selected sold works - Hot

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Sunny
 Click here to see selected sold works - Sunny

SOLD 9 3/4 x 7 3/4 oil

Evening, Light on the Water
 Click here to see selected sold works - Evening, Light on the Water

SOLD 7 3/4" x 9 3/4"  oil 

Stripes
 Click here to see selected sold works - Stripes

SOLD 9 3/4" x 7 3/4" oil

Tourists
 Click here to see selected sold works - Tourists

SOLD 9 3/4" x 7 3/4" oil

South Evening
 Click here to see selected sold works - South Evening

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Silver Day
 Click here to see selected sold works - Silver Day

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Boats
 Click here to see selected sold works - Boats

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Red Umbrellas
 Click here to see selected sold works - Red Umbrellas

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Stairs
 Click here to see selected sold works - Stairs

SOLD 9 3/4" x 7 3/4" oil

Water
 Click here to see selected sold works - Water

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Boats, Striped Sails
 Click here to see selected sold works - Boats, Striped Sails

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Fishermens' Nets
 Click here to see selected sold works - Fishermens

SOLD 9 3/4" x 7 3/4" oil

Summer
 Click here to see selected sold works - Summer

SOLD 9 3/4" x 7 3/4" oil

Spring Coming
 Click here to see selected sold works - Spring Coming

SOLD 7 3/4" x 11 3/4" oil

Dubrovnik
 Click here to see selected sold works - Dubrovnik

Sold 9 3/4" x 7 3/4" oil

Friday Night
 Click here to see selected sold works - Friday Night

SOLD  7 3/4" x 9 3/4" oil

Thirst
 Click here to see selected sold works - Thirst

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Rain
 Click here to see selected sold works - Rain

SOLD 7 3/4" x 9 3/4"  oil

At Sea
 Click here to see selected sold works - At Sea

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

At the Sea
 Click here to see selected sold works - At the Sea

SOLD 9 3/4" x 7 3/4" oil

Pensive (Morning)
 Click here to see selected sold works - Pensive (Morning)

SOLD 9 3/4" x 7 3/4" oil

Fishing
 Click here to see selected sold works - Fishing

SOLD 7 3/4" x 9 3/4"  oil  

Professionals
 Click here to see selected sold works - Professionals

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Red Boat
 Click here to see selected sold works - Red Boat

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

On the Fire 2
 Click here to see selected sold works - On the Fire 2

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Winter Holidays
 Click here to see selected sold works - Winter Holidays

SOLD 7 3/4" x 9 3/4"  oil

Evening Light
 Click here to see selected sold works - Evening Light

SOLD 7 3/4" x 11 3/4" oil

Beautiful Sun
 Click here to see selected sold works - Beautiful Sun

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Houses
 Click here to see selected sold works - Houses

SOLD 7 3/4" x 9 3/4"  oil  

Morning in the Port
 Click here to see selected sold works - Morning in the Port

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Summer Evening
 Click here to see selected sold works - Summer Evening

 SOLD 7 3/4" x 9 3/4"  oil

Waiting
 Click here to see selected sold works - Waiting

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Roses
 Click here to see selected sold works - Roses

SOLD 7 3/4" x 11 3/4" oil

Walk
 Click here to see selected sold works - Walk

SOLD 9 3/4" x 7 3/4"  oil

Lilac
 Click here to see selected sold works - Lilac

SOLD 7 3/4" x 11 3/4"  oil

Southern Shadow
 Click here to see selected sold works - Southern Shadow

SOLD 9 3/4" x 7 3/4"  oil

Walking in Rome
 Click here to see selected sold works - Walking in Rome

SOLD 8" x 15 3/4" oil

Snow
 Click here to see selected sold works - Snow

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Evening in Rome
 Click here to see selected sold works - Evening in Rome

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Italian Midday
 Click here to see selected sold works - Italian Midday

SOLD 7 3/4" x 9 3/4"  oil

Old Fortress
 Click here to see selected sold works - Old Fortress

SOLD 7 3/4" x 9 3/4"  oil

Calm Evening
 Click here to see selected sold works - Calm Evening

SOLD 8" x 15 3/4" oil

So Good
 Click here to see selected sold works - So Good

SOLD 7 3/4" x 9 3/4"  oil

Twilight
 Click here to see selected sold works - Twilight

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

First Sip (Waiting for a Miracle)
 Click here to see selected sold works - First Sip (Waiting for a Miracle)

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Horse Rides
 Click here to see selected sold works - Horse Rides

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Dusk
 Click here to see selected sold works - Dusk

SOLD 7 3/4" x 9 3/4"  oil

Reflection
 Click here to see selected sold works - Reflection

SOLD 7 3/4" x 9 3/4"  oil

Secret of Scrambled Eggs
 Click here to see selected sold works - Secret of Scrambled Eggs

SOLD 7 3/4" x 9 3/4"  oil

Morning in the Port
 Click here to see selected sold works - Morning in the Port

SOLD 7 3/4" x 9 3/4"  oil

By the Pier
 Click here to see selected sold works - By the Pier

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Summer
 Click here to see selected sold works - Summer

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

South Town
 Click here to see selected sold works - South Town

SOLD 9 3/4" x 7 3/4" oil

Rain on the Streets
 Click here to see selected sold works - Rain on the Streets

SOLD 7 7/8" x 15 5/8" oil

Beautiful Evening
 Click here to see selected sold works - Beautiful Evening

SOLD 7 3/4" x 9 3/4"   oil

Lights
 Click here to see selected sold works - Lights

SOLD 7 3/4" x 9 3/4"   oil

Town at the Sea
 Click here to see selected sold works - Town at the Sea

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Rome Cafe
 Click here to see selected sold works - Rome Cafe

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

The Nets
 Click here to see selected sold works - The Nets

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

In the Morning
 Click here to see selected sold works - In the Morning

SOLD 7 3/4" x 9 3/4" oil

Dull Day, Red Boat
 Click here to see selected sold works - Dull Day, Red Boat

SOLD  7 3/4" x 9 3/4" oil

Memories
 Click here to see selected sold works - Memories

SOLD 7.75" x 9.75" Oil on Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniil Volkov was born 1974 in Yalta, the son of renowned Ukrainian artists with an ancestral history of painters going back to the court of Imperial Russia.

In 1989 he entered the Crimean art school named after Samokish and it was here that he met his future wife Elena, also a distinguished artist. He graduated in 1989 and his first solo exhibition was held in Yalta in 1995. Furthering his education, he studied at Moscow State University. In 2001, Volkov returned to Yalta where he has been living and working since, specializing in capturing the beauty of the Crimean
landscape in his own distinctive lyrical style.

Volkov has participated in numerous exhibitions, his works are in private collections in Ukraine, Russia, Europe, Canada and the USA.

He has had a one-man exhibit and virtual catalog at Gallery Russia in 2012, 2013 and 2014, as well as a solo catalog in 2015.

 

Paul Scott Gallery  -  7103 East Main Street  -  Scottsdale, AZ 85251  -  480-596-9533  -  Mon-Sat 11 am-5:30pm